ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ     
     ขั้นตอนที่ 1   
        1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             และกำหนดราคากลาง
        2. รายงานขอซื้อ/จ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ
            พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
            ตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน
       3. ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 
    ขั้นตอนที่ 2   
      1. ส่งหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพ ขายหรือจ้าง
          ให้มาเสนอราคา
       2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลผู้เสนอราคา
           ที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
           และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อ/จ้าง

   
     ขั้นตอนที่ 3
                                    เรียกทำสัญญา

    
     ขั้นตอนที่ 4                 
                    ทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้าง
      -  กรณีสัญญาเกิน 1 ล้านบาท ส่งสำเนาสัญญา
          ให้สตง./ สรรพากรพื้นที่ฯ
      -  ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,
          คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน
 
    ขั้นตอนที่ 5 (ถ้ามี)                           
                                  กรณีไม่มาทำสัญญา
           -  พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน
           -  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายอื่น

 

                            

 

 

     

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


store_2011

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ