ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                        
     ขั้นตอนที่ 1
             พัสดุรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
             คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
             ต่อหัวหน้าวส่วนราชการ
     

     ขั้นตอนที่ 2
                         หัวหน้าส่วนราชการ อนุมัติ       
        แจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จะซื้อหรือที่จ้างทราบ
        และดำเนินการตามข้อกำหนด
หรือข้อระเบียบ
        ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นั้น ๆ เช่น
        กรณีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จะต้องชำระเงิน
        ล่วงหน้า 50%  แรก ฯลฯ
       
     ขั้นตอนที่ 3
      -  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ
         และแจ้งชำระเงิน กรณีของการไฟฟ้า
         ส่วนภูมิภาคฯ ชำระ 50% แรก
      -  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ หรือตรวจการ
         จ้าง ทำการตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
         ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไป
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


store_2011

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ