ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 10,000  บาท)

 

 1. จัดทำหนังสือขอให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
 3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
 4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
 5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อำนวยการสถาบัน ฯ
 6. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า
 7. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
 8. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
 9. ลงบัญชีพัสดุ
 10. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 11. จัดทำใบเบิกพัสดุ
 12. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีตกลงราคา (วงเงิน 10,000  บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)

 

 1. จัดทำหนังสือขอให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
 3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
 4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
 5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อำนวยการสถาบัน ฯ
 6. จัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างให้ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ลงนาม
 7. ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  ติดอากรสแตมป์ในใบสั่งจ้าง
 8. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า
 9. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
 10. จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการลงนามตรวจรับ 3 คน
 11. ลงบัญชีพัสดุ
 12. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 13. จัดทำใบเบิกพัสดุ
 14. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


store_2011

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ