การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

 
 
 
                              การจัดหา  คือ  การจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งมี  6  วิธี  ดังนี้
                                      1. วิธีตกลงราคา  
คือ  การซื้อ หรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  บาท

                                      2. วิธีสอบราคา  คือ   การซื้อ หรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท   แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท
                                      3. วิธีประกวดราคา  
คือ  การซื้อ หรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000  บาท
                                      4. วิธีพิเศษ  
คือ  การซื้อ หรือการจ้าง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท   ตามระเบียบข้อ 23 (1) - (8) และข้อ 24 (1) - (6)  ซึ่งส่วนมากจะซื้อหรือ

                                           จ้างเป็นงานเร่งด่วน หากล่าช้า อาจจะเสียหายแก่ทางราชการ หรือเป็นการซื้อหรือจ้างที่กระทำโดยวิธีอื่น แล้วไม่ได้ผลดี
                                      5. วิธีกรณีพิเศษ  คือ  การซื้อ หรือการจ้าง จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                                           หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
                                      6. วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
คือ  การซื้อ หรือการจ้าง  ซึ่งมีราคาเกิน  2,000,000  บาท  ตามระเบียบสำนักนายก

                                           รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2549  เป็นต้นไป 

                               การดำเนินการจัดหา
 ให้ดำเนินการ  ดังนี้         
                                      
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา  ให้ดำเนินการใช้เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                                                1.1  ให้มีการจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างการใช้จ่ายของเงินบำรุง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
                                                1.2  ให้มีรายงานความต้องการแต่ละครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                                                1.3  ให้มีรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                                                1.4  ให้มีใบเสนอราคาซื้อ/จ้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000.บาท (ห้าพันบาท) ขึ้นไป
                                                1.5  ให้มีใบประมาณการช่างโยธา กรณีจ้างเหมาซ่อมแซมหรือจ้างก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000.บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
                                                1.6  ให้มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง วงเงินตั้งแต่ 10,000.บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ขึ้นไป และติดอากรแสตมป์ 1,000 : 1 บาท กรณีจ้าง
                                                1.7  ให้มีใบส่งของหรือใบส่งมอบงาน ประกอบการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง ยกเว้นกรณีสำรองเงินจ่ายไปก่อน
                                                        แต่ต้องมีการบันทึกการสำรองเงินจ่ายประกอบการตรวจรับฯ
                                                1.8  กรณีการซ่อมครุภัณฑ์ การซ่อมสิ่งก่อสร้าง หรือการซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ให้มีการตรวจสภาพครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
                                                        ให้สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้อำนวยการฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเริ่มวงเงินตั้งแต่ 5,000.บาท ขึ้นไป
                                      2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีสอบราคา, วิธีประกวดราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                          ให้หารือ หรือขอคำแนะนำจากงานการพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


store_2011

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ