พันธกิจงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ปรัชญา

“ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตาม  นโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ โครงการ  11 ดี  11 เก่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

พันธกิจ

พัฒนากิจกรรม ที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ กับผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

                   2. เพื่อดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย

                   3. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

                   4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

                   5. เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  และนักศึกษาวิชาทหาร

                   6. เพื่อส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

                   7. เพื่อควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

                   8. เพื่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   9. เพื่อสรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                10. เพื่อจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

เป้าหมาย

                   1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีแผนการปฏิบัติงาน และมีปฏิทินการทำงานอย่างชัดเจน        

                   2. ชมรมวิชาชีพแต่ละชมรม  มีแผนการปฏิบัติงาน และมีปฏิทินการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน

                   3. องค์การวิชาชีพที่มีความเข็มแข็ง และผ่านการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานวิชาชีพ ตามโครงการ 11 ดี 11 เก่ง

                   4. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 5. ได้รับการสนันสนุน และความร่วมมือที่ดีกับชุมชน

                 6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษยสัมพันธ์

                 7. ผู้เรียนมีความรักษาสามัคคีต่อกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตอาสาที่จะพัฒนาสถานศึกษา และชุมชน

                 8. ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

                 9. กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญที่เข้มแข็ง

                10. การรายงานผลอย่างต่อเนื่องตามโครงการที่ดำเนินการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


activity

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ