แคลคูลัส

แคลคูลัส
ค่าความต่อเนื่องของฟังก์ชัน นิยาม จากความหมายของ limit ของ f(x) เมื่อ x ย่างเข้าสู่ a ค่าของลิมิตจะขึ้นอยู่กับค่าของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ ค่า a แต่จะไม่ใช่ค่าของ f(x) เมื่อ x=a แต่ก็เป็นไปได้ ที่ limit ของ f(x) จะเท่ากับหรือไม่เท่ากับ f(x) ถ้าเราหาค่าของ limit และหา f(a) ได้เท่ากัน เราเรียก f(x) ว่าเป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่อง (continuous function) เมื่อ x=a ดังนั้น ถ้าเราจะพิจารณาว่าฟังก์ชั่น f ต่อเนื่องที่จุด x=a หรือไม่ เราจะต้องพิจารณาตามหลัก 3 ประการนี้ คือ 1.หาค่าของ f(a) ได้ 2.หาค่าของ limit ได้ 3.หาค่าของ limit ของ f(x) ได้เท่ากับ f(a) หมายเหตุ ฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่ x=a หรือไม่ เราสามารถดูได้จากเส้นกราฟของฟังก์ชั่นนั้น ๆ ได้อีกวิธีหนึ่ง ถ้าเส้นกราฟของฟังก์ชั่นไม่ขาดตอนที่ x=a แสดงว่าฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่ x=a ถ้าเส้นกราฟของฟังก์ชั่นขาดตอนที่ x=a แสดงว่าฟังก์ชั่นไม่ต่อเนื่องที่ x=a

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=397&mul_source_id=002231

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BasSuperbas

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคการผลิต