ขอใบรับรองผลการเรียน

1. กรอกใบคำร้อง

2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

3. รับใบรับรองผลการเรียนหลังจากยื่นคำร้องอย่างน้อย 3 วัน