บุคลากร

นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต
  • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสายชล  สุขนิ่ม

 

  • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ