ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2563

เกียรติบัตร วิทยาลัย2563 ระดับ อศจ.

สรุปผลการร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยปีการศึกษา2563

เกียรติบัตรนักเรียน 63