linkข้อมูลวิชาโครงการ

1.ปฏิทินการดำเนินงาน
2.แบบเสนอเชิงแนวคิดโครงงาน  // 
3.แบบฟอร์มโครงงานวิชาชีพ

4.เกณฑ์ประเมินวิชา

  วิชาโครงงาน รหัส (8501)

  วิชาโครงงาน1 รหัส(8502)

   วิชาโครงงาน2 รหัส(8503)

อัตราส่วนคะแนน


**link ตัวอย่างconcep paper สิ่งประดิษฐ์

**link เว็บไซต์สิ่งประดิษฐ์


**.แบบคุณลักษณะโครงงานวิชาชีพ
**.แบบรับรองการนำผลงานไปใช้ ใส่ต่อจากแบบคุณลักษณะ(เพิ่มเติม)
*เอกสารที่ดาวน์โหลดอาจแสดงผลไม่เหมือนกับต้นฉบับ สามารถปรับระยะได้ตามความเหมาะสม


6.เล่มโครงงานไม่ต้องนำส่งเล่มที่งานวิจัย แต่ให้ทำการอัพโหลดไฟล์เข้าระบบRMS

จำนวนคน/โครงงาน

ระดับปวช.จำนวนนักเรียนไม่เกิน 3 คน/โครงงาน

ระดับปวส.จำนวนนักเรียนไม่เกิน 2 คน/โครงงาน

6.1. ในกรณีแผนกต้องการทำเล่มเก็บที่แผนก

      ปวช. ปกอ่อน สีขาว   
      ปวส. ปกอ่อน สีฟ้า    
     
6.2.ที่สันปกพิมพ์   ชื่อโครงงาน               ปีการศึกษา

7. อัพไฟล์เล่มเข้าสู่ระบบ RMS ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยแยกเป็นไฟล์ตามหัวข้อดังนี้ ศึกษารายละเอียดตามคลิปyoutube ด้านล่าง 

      ปกนอก 

      ปกใน

      บทคัดย่อ

      สารบัญ

      บทที่1

      บทที่2

      บทที่3

      บทที่4

      บทที่5

      บรรณานุกรม

      ภาคผนวก