linkข้อมูลวิชาโครงการ

1.ปฏิทินการดำเนินงาน(ว/ด/ป เปลี่ยนแปลงเมื่อขึ้นภาคเรียนถัดไป)

2.แบบฟอร์มรายงานผล(สำหรับครูผู้สอนโครงงานวิชาชีพ)

3.แบบฟอร์มโครงงานวิชาชีพ

4.แบบคุณลักษณะโครงงานวิชาชีพ

5.แบบรับรองการนำผลงานไปใช้ ใส่ต่อจากแบบคุณลักษณะ(เพิ่มเติม)
*เอกสารที่ดาวน์โหลดอาจแสดงผลไม่เหมือนกับต้นฉบับ สามารถปรับระยะได้ตามความเหมาะสม

6.การจัดทำเล่มโครงงาน จัดทำจำนวน 2 เล่ม เมื่อสิ้นภาคเรียนครูที่ปรึกษารวบรวมส่งที่งานวิจัย จำนวน 1 เล่ม/โครงงาน

6.1.ปวช. ปกอ่อน สีขาว  จำนวนนักเรียน 3 คน/โครงกงาน
   ปวส. ปกอ่อน สีฟ้า      จำนวนนักเรียน 2 คน/โครงงาน

6.2.ที่สันปกพิมพ์   ชื่อโครงงาน               ปีการศึกษา

6.3.cd/dvd จำนวน1แผ่น/เล่ม บรรจุไว้ในซองติดไว้ด้านในปกหลังโดยข้อมูลที่จัดเก็บแยกเป็น2โฟลเดอร์โฟลเดอร์doc และโฟลเดอร์pdf บันทึกเนื้อหาในรูปของไฟล์ นามสกุล docในโฟลเดอร์doc  และนามสกุล pdf ในโฟลเดอร์ pdf โดยแยกไฟล์ออกเป็นบท ห้ามเซฟเป็นไฟล์เดียวกันทั้งเล่ม
 

7. บนแผ่น CD หรือ DVD เขียนข้อความ

ชื่อโครงงาน                                  

สาขาวิชา                              

ระดับชั้น                                     ปีการศึกษา