linkข้อมูลวิชาโครงการ

1.ปฏิทินการดำเนินงาน
2.แบบเสนอเชิงแนวคิดโครงงาน  //  แบบสรุปคะแนนครั้งที่1
3.แบบฟอร์มโครงงานวิชาชีพ

4.เกณฑ์ประเมินวิชา

  โครงงาน (8501)

  โครงงาน1(8502)

   โครงงาน2(8503)

อัตราส่วนคะแนน


**link ตัวอย่างconcep paper สิ่งประดิษฐ์

**link เว็บไซต์สิ่งประดิษฐ์


**.แบบคุณลักษณะโครงงานวิชาชีพ
**.แบบรับรองการนำผลงานไปใช้ ใส่ต่อจากแบบคุณลักษณะ(เพิ่มเติม)
*เอกสารที่ดาวน์โหลดอาจแสดงผลไม่เหมือนกับต้นฉบับ สามารถปรับระยะได้ตามความเหมาะสม

6.การจัดทำเล่มโครงงาน จัดทำจำนวน 2 เล่ม เมื่อสิ้นภาคเรียนครูที่ปรึกษารวบรวมส่งที่งานวิจัย จำนวน 1 เล่ม/โครงงาน

ระดับปวช.จำนวนนักเรียนไม่เกิน 3 คน/โครงกงาน

ระดับปวส.จำนวนนักเรียนไม่เกิน 2 คน/โครงงาน

6.1.ปวช. ปกอ่อน สีขาว   
      ปวส. ปกอ่อน สีฟ้า    
     
6.2.ที่สันปกพิมพ์   ชื่อโครงงาน               ปีการศึกษา

7. อัพไฟล์เล่มเข้าสู่ระบบ RMS ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยแยกเป็นไฟล์ตามหัวข้อดังนี้ ศึกษารายละเอียดตามคลิปyoutube ด้านล่าง 

      ปกนอก 

      ปกใน

      บทคัดย่อ

      สารบัญ

      บทที่1

      บทที่2

      บทที่3

      บทที่4

      บทที่5

      บรรณานุกรม

      ภาคผนวก