ปีการศึกษา2559

ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา2559
ผลงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา2559


  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อสาธารณะชน
  • เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าการทำสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยและสาธารณะชน
  • เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นระบบ


คลิ๊ก link เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล 

นายชูสกุล พรหมมาศ
งานสิ่งประดิษฐ์
28/03/2560