บทสรุป

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือ ถนนสายเอเชีย AH-2 หรือที่รู้จักและเรียกกันติดปากกันดีในชื่อ ถนนเพชรเกษม มีจุดเริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่ สิ้นสุดที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 1,274 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นเส้นทางนำไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาใน 5 จังหวัดได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวมทั้งสิ้น 20 สถานศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ได้หล่อหลอมประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความเป็นผู้นำ อุดมการณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครอบคลุมสมรรถนะทั้งสามด้าน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาวะผู้นำทางวิชาการ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณฺ์จากเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบทั้ง 20 แห่ง ได้หลอมรวมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การเป็นข้าราชการที่ดีโดยการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชรชีพดังนี้