รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ช่วยผู้อำนวยการ