เผยแพร่โครงงานวิชาชีพ


เผยแพร่ผลงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อสาธารณะชน
  • เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
  • เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นระบบ

link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2563

link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2562

link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2561

link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2560

link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2559

l
ink เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 2558