ปีการศึกษา2/2557

ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา2/2557
เผยแพร่ผลงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา2/2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาโครงงาน
ครูที่ปรึกษาวิชาโครงงานปีการศึกษา 2/2557

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อสาธารณะชน
  • เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
  • เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นระบบ