ปีการศึกษา1/2557

ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา1/2557
เผยแพร่ผลงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปีการศึกษา1/2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาโครงงาน
ครูที่ปรึกษาวิชาโครงงานปีการศึกษา 1/2557

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อสาธารณะชน
  • เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
  • เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นระบบ
link เผยแพร่โครงงานวิชาชีพนักเรียนปีการศึกษา 1/2557