จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ อวท.

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ อวท. มีทั้งหมด ๑๐ ข้อดังนี้

ข้อ ๑. ต้องใช้ความรู้และทักษะของข้า ฯ ในการพัฒนาวิชาชีพของข้า ฯ และถ่ายถอดผู้อื่นที่จะตามมา
ข้อ ๒. ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพี่น้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน
ข้อ ๓. ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว
ข้อ ๔. ต้องไม่ใช่วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ที่มีผลกระทบกระเทือน
ข้อ ๕. ต้องวางตัวเป็นธรรม  สุภาพเรียบร้อย ต่อพี่น้องร่วมอาชีพ
ข้อ ๖. ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพ ก็แต่ด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพื่อเกียรติยศแห่งวิชาชีพ และจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์
ข้อ ๗. ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย
ข้อ ๘. ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพี่น้องร่วมวิชาชีพ
ข้อ ๙. ต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป
ข้อ ๑๐. ต้องกระตืนรือร้นกับความสำเร็จของพี่น้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง