คำปฏิณาณของ อวท.

คำปฏิณาณของ อวท.

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และ ปฏิบัติตามคำขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์การตลอดไป