แนวข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวยและทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 2