บุคลากร

นางสายชล  สุขนิ่ม

 

 • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต

 

 • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี

 

 • หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายราเชนทร์  คงระคำ

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย์

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางปริญญารัตน์  แก้วยศ

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสจี  พรหมมาศ

 

 • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาวธนาภรณ์  ทวีสุข
 • ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์

 

 • หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
นางสาวมยุรมาศ อมรสิทธิกุล 
 • ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด    
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณัฐพล  ชมอินทร์

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจารุวรรณ  เขียวชะอุ่ม

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาวอ้อมจันทร์ นอสูงเนิน
 • ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวมัลลิกา  เรืองเดช
 • ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์