บุคลากร

นางสายชล  สุขนิ่ม

 

 • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต

 

 • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี

 

 • หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายราเชนทร์  คงระคำ

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3
นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย์

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางปริญญารัตน์  แก้วยศ

 

 • หัวหน้างานการเงิน
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
นางสจี  พรหมมาศ

 

 • หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์

 

 • หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1-2
นายณัฐพล  ชมอินทร์

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
นายอภิชาติ  สมเชื้อ

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาวจารุวรรณ  เขียวชะอุ่ม

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์