แผนการเรียน ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แผนการเรียน ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564

ทค.4/1

ทค.4/2

ทค.4/3

ทค.5/1

ทค.5/2

ทค.5/3