ประวิส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

   ชื่อ ทินาคม สงวนแก้ว
   ชื่อเล่น เท็น
   วันเดือนปีเกิด  26 ก.ย. 2540
   รหัสประจำตัวประชาชน
   หมู่เลือด โอ 
   ที่อยู่
   อีเมล์/เฟสบุค ten_zenlove@windowslive.com
   เบอร์โทรศัพท์0839002198
 
ประวัติการศึกษา
   ประถมศึกษา เรียนที่            เกรดเฉลี่ยสะสม
   มัธยมศึกษา เรียนที่             เกรดเฉลี่ยสะสม
   ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประวัติทางด้านครอบครัว
   ชื่อบิดา   อาชีพ   เบอร์โทรศัพท์
   ชื่อมารดา  อาชีพ   เบอร์โทรศัพท์
   ที่อยู่บิดา-มารดา