แผนการเรียน ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนการเรียน ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564

ทค.1/1

ทค.1/2

ทค.2/1

ทค.2/2

ทค.3/1

ทค.3/2

ทค.3/3