ประวัติความเป็นมา

โลกเราในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันจะสังเกตได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ำสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต       
      วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแรงงานฝีมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น

และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. เพิ่มขึ้น 1 ประเภทวิชาได้แก่
               1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

และในปีการศึกษเดียวกันนี้ก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เพิ่มขึ้น 1 ประเภทวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการศึกษาคือ มุ่งเน้นผลิตแรงงานฝีมือทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป