วิสัยทัศน์'มุ่งมั่นผลิตแรงงานฝีมือทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ'