ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์2555 ที่ระยอง

ข้อกำหนด

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. คำจำกัดความ

เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาอุบัติภัย

ตลอดจนด้านชีวอนามัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น

2. เจตนารมณ์

สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้น

2.1 การสร้างสรรค์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือป้องกัน

บรรเทาอุบัติภัย ตลอดจนด้านชีวอนามัย

2.2 เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

1. คำจำกัดความ

เป็นเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆเช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม

2. เจตนารมณ์

เจตนารมณ์ของสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ มีจุดมุ่งหมายจะให้ผู้ประดิษฐ์

ดำเนินการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพนี้มี 3 ลักษณะดังนี้

2.1 เครื่องจักร (Machinery) หมายถึง กลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์

ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2.2 เครื่องมือ (Tool) หมายถึง สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน

2.3 อุปกรณ์ (Equipment) หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย เครื่องประกอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

1. คำจำกัดความ

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นไว้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นไว้เสร็จเรียบร้อย แต่ไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งานด้วยตัวของสิ่งประดิษฐ์เอง ต้องนำไปประกอบกับสิ่งอื่นจึงจะใช้งานได้

สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์หรือกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม สามารถแสดงขั้นตอนการประดิษฐ์หรือวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้อย่างชัดเจน มีประโยชน์ใช้สอย มีความประณีต ความปลอดภัย และราคาเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. เจตนารมณ์

เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำ เร็จรูป พร้อมบรรจุภัณฑ์ ด้านอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรมของนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. คำจำกัดความ

เครื่องมือหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือลด

การใช้พลังงานหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีผลวิจัยบ่งบอกว่า สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตามหลักของงานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์และเป็นผลงานที่ได้จากขบวนการจัดการเรียนการสอน

2. เจตนารมณ์

สร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อผลิตพลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือ

ลดการใช้พลังงานหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

1. คำจำกัดความ

เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ คิดค้นหรือพัฒนาจากประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือค่านิยม หรือ

ภูมิปัญญา เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สามารถนำไปส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้

2. เจตนารมณ์

เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์ได้สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาจากประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ

ค่านิยม หรือ ภูมิปัญญา ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจและส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้

 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. คำจำกัดความ

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสภาวิจัยแห่งชาติหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดขึ้นมีการนำมาพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีการพัฒนาต่อยอดจากผลงานเดิม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. เจตนารมณ์

เจตนารมณ์ของสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ

มุ่งหมายให้มีการนำ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสภาวิจัยแห่งชาติ หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในการนำไปสู่เชิงพาณิชย์ และหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี

download: ข้อกำหนด แบบฟอร์มเสนอสิ่งประดิษฐ์ และ แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

ชูสกุล พรหมมาศ
งานสิ่งประิดิษฐ์