อ.จุมพล ป่วนศิริ

ชื่อ อาจารย์จุมพล  ป่วนศิริ
ตำแหน่ง ครูคศ......
หน้าที่ในแผนก ....
รายวิชาที่ทำการสอน งานเครื่องยนต์เบื้องต้น , 
                            เครื่องสูบและอัดอากาศ
                            งานเครื่องสูบและการส่งน้ำ
                            งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร
ที่ปรึกษา .....
เบอร์ติดต่อ 08-18615020
อีเมล ................