ปฏิทินการสอนคณิต 1

วิชา  :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1                        รหัสวิชา  :  2000 -1501      

ระดับชั้น  :  ปวช. 1                                   สาขาวิชา  : ช่างอุตสาหกรรมและการโรงแรม

จำนวนคาบ / สัปดาห์  : 2 คาบ / สัปดาห์         จำนวนหน่วยกิต : 2  หน่วยกิต

ผู้สอน  : อาจารย์อังคณา ชวนชม                     โทรศัพท์   08-1291-9495

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

จุดประสงค์รายวิชา

       1.เขียนอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

       2.หาค่าตัวแปรของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

       3.ประยุกต์อัตราส่วนไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในงานอาชีพได้

       4.เขียนสัดส่วนได้ถูกต้อง

       5.หาค่าตัวแปรของสัดส่วนได้ถูกต้อง

       6.ประยุกต์สัดส่วนไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในงานอาชีพได้

       7.เปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนและทศนิยมได้

       8.เปลี่ยนเศษส่วนและทศนิยมให้อยู่ในรูปร้อยละได้

       9.คำนวณเกี่ยวกับร้อยละได้

      10.นำร้อยละไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

      11.เขียนสัญลักษณ์เกี่ยวกับการแปรผันแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

      12.หาค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกันจากสมการการแปรผันแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

      13.หาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ถูกต้อง

      14.แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการได้ถูกต้อง

      15.หาคำตอบจากระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง

      16.แยกตัวประกอบของพหุนามกำลังสองตัวแปรเดียวได้ถูกต้อง

      17.บอกและเขียนเซตในชนิดต่างๆได้ถูกต้อง

      18.หาสับเซตและเพาเวอร์เซตได้ถูกต้อง

      19.เขียนแผนภาพแทนเซตได้ถูกต้อง

      20.หาการดำเนินการของเซตในแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง

การวัดผล

1.สอบเก็บคะแนน              30      คะแนน       2.หนังสือแบบฝึกหัด         15           คะแนน

3.เวลาเรียน                     10      คะแนน       4.ความรับผิดชอบ              5           คะแนน

5.มารยาท + การแต่งกาย    10      คะแนน       6.สอบปลายภาค              30           คะแนน

                              ปฏิทินการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 1                                                           14 พ.ค. - 18 พ.ค.55      

                แนะนำบทเรียน , ความหมายอัตราส่วน , สมบัติของอัตราส่วน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 2                                                           21 พ.ค.  - 25 พ.ค. 55

                อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน , การนำอัตราส่วนไปใช้ , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 3                                                       28 พ.ค.  - 1 มิ.ย. 55

                ความหมายของสัดส่วน , ชนิดของสัดส่วน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 4                                                           4 มิ.ย.  - 8มิ.ย. 55

                 การนำสัดส่วนไปใช้ , แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที่ 5                                                           11 มิ.ย.  - 15 มิ.ย. 55

                                 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่ 6                                                           18 มิ.ย.  - 22 มิ.ย. 55

              ความหมายของร้อยละ , การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ ,การนำร้อยละไปใช้ , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 7                                                           25 มิ.ย.  - 29 มิ.ย. 55

                                    สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

สัปดาห์ที่ 8                                                           2 ก.ค.  - 6 ก.ค. 55

              การแปรผันตรง , การแปรผกผัน ,   การแปรผันเกี่ยวเนื่อง, แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที่ 9                                                           9 ก.ค.  - 13 ก.ค. 55

               ความหมายของสมการ , สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 10                                                         16 ก.ค.  - 20 ก.ค. 55

                โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 11                                                          23 ก.ค.  - 27 ก.ค. 55

                                       สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3

สัปดาห์ที่ 12                                                         30 ก.ค.  - 3 ส.ค. 55

                  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 13                                                         6 ส.ค. - 10 ส.ค. 55

                  การแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 14                                                         13 ส.ค.  - 17 ส.ค. 55

                                    สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 4

สัปดาห์ที่ 15                                                         20 ส.ค.  - 24 ส.ค. 55

                   เซต ,ความสัมพันธ์ของเซต , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 16                                                         27 ส.ค.  - 31ส.ค.  55

                     การดำเนินการของเซต , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 17                                                         3 ก.ย.  - 7 ก.ย. 55

                                       สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 18                                                         10 ก.ย. - 14 ก.ย. 55

                                   ตรวจสมุดและหนังสือ

หมายเหตุ : ปฏิทินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม