ปฏิทินการสอนคณิต 7

วิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7                                               รหัสวิชา : 2000 -1525

ระดับชั้น : ปวช. 2                                                           สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม

จำนวนคาบ / สัปดาห์ : 2  คาบ / สัปดาห์                               จำนวนหน่วยกิต : 2 หน่วยกิต

ผู้สอน : อาจารย์อังคณา ชวนชม                                           เบอร์โทรศัพท์ 08-1291- 9495

คำอธิบายรายวิชา 

         ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนเชิงซ้อน แคลคูลัสเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

     1.บอกจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง

     2.หาจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของ in ได้

     3.หาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวกและการลบของจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง

     4.หาตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อนได้

     5.หาผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณและการหารของจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง

     6.หาสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง

     7.หาตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อนได้

     8.แก้สมการและหาสมการที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง

     9.บอกค่ามุมต่างๆของตรีโกณมิติได้ถูกต้อง

    10.หาค่าตรีโกณมิติพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

    11.เขียนกราฟและหาจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วได้ถูกต้อง

    12.หาผลลัพธ์ที่เกิดจากคูณและการหารของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วได้ถูกต้อง

    13.หาค่าจำนวนเชิงซ้อนที่มีเลขยกกำลังได้ถูกต้อง

    14.หาค่าลิมิตโดยใช้ทฤษฎีของลิมิตได้ถูกต้อง

    15.หาค่าอนุพันธ์โดยใช้สูตรได้ถูกต้อง

การวัดผล

               1.สอบเก็บคะแนน                                            30           คะแนน

               2.หนังสือแบบฝึกหัด                                         10           คะแนน

               3.สมุดแบบทดสอบ                                          10           คะแนน

               4.เวลาเรียน                                                   10           คะแนน

               5.ความรับผิดชอบ                                             5           คะแนน

               6.มารยาท + การแต่งกาย                                    5           คะแนน

               7.สอบปลายภาค                                             30           คะแนน

                                ปฏิทินการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 1                                                        14 พ.ค. - 18 พ.ค.55      

          จำนวนจินตภาพ , ค่าของ inเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก,  แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 2                                                        21 พ.ค.  - 25 พ.ค. 55

          จำนวนเชิงซ้อน , การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน , ระนาบเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 3                                                       28 พ.ค.  - 1 มิ.ย. 55

          การบวกและการลบจำนวนเชิงซ้อน , สมบัติการบวกจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 4                                                        4 มิ.ย.  - 8มิ.ย. 55

          การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 5                                                        11 มิ.ย.  - 15 มิ.ย. 55

                          สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่ 6                                                         18 มิ.ย.  - 22 มิ.ย. 55

           การแก้สมการที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 7                                                         25 มิ.ย.  - 29 มิ.ย. 55

            การหาสมการที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 8                                                         2 ก.ค.  - 6 ก.ค. 55

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิติ , แบบฝึกหัด  

สัปดาห์ที่ 9                                                         9 ก.ค.  - 13 ก.ค. 55

              ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด  

สัปดาห์ที่ 10                                                       16 ก.ค.  - 20 ก.ค. 55

               จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้ว , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 11                                                     23 ก.ค.  - 27 ก.ค. 55

                              สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2            

สัปดาห์ที่ 12                                                        30 ก.ค.  - 3 ส.ค. 55

               การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้ว , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 13                                                        6 ส.ค. - 10 ส.ค. 55

              จำนวนเชิงซ้อนยกกำลัง n , การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 14                                                        13 ส.ค.  - 17 ส.ค. 55

                               สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3

สัปดาห์ที่ 15                                                        20 ส.ค.  - 24 ส.ค. 55

              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิมิต , ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิต , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 16                                                        27 ส.ค.  - 31ส.ค.  55

              อนุพันธ์ , สูตรเบื้องต้นในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน , แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่ 17                                                        3 ก.ย.  - 7 ก.ย. 55

                                     สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 18                                                       10 ก.ย. - 14 ก.ย. 55

                                  ตรวจสมุดและหนังสือ

หมายเหตุ : ปฏิทินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม