3204-4003 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3

คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

          ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Excel คำนวณคิดเกรดนักศึกษา โดยสร้างตารางในโปรแกรมดังนี้

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คะแนนสอบ
ครั้งที่ 1 (40)
คะแนนสอบ
ครั้่งที่ 2 (40)
จิตพิสัย (20) คะแนนรวม เกรด

จากนั้นให้ใส่ข้อมูล นักศึกษาจำนวน 10 คน ใส่คะแนนสอบแต่ละครั้ง และรวมคะแนนในช่องรวมคะแนน ซึ่งช่องรวมจะเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากนั้นให้ใช้ฟังก์ชัน if ในการตัดเกรด โดยกำหนดเงื่่อนไขคะแนนดังนี้

      คะแนน      0-49       เกรด     0
      คะแนน      50-54     เกรด     1
      คะแนน      55-59     เกรด     1.5
      คะแนน      60-64     เกรด     2
      คะแนน      65-69     เกรด     2.5
      คะแนน      70-74     เกรด     3  
      คะแนน      75-79     เกรด     3.5
      คะแนน      80-100   เกรด     4

หลังจากเสร็จแล้วให้นักศึกษาปริ๊นงานส่ง พร้อมกับอธิบายสูตรให้ชัดเจนว่ามีการคำนวณของสูตรอย่างไร ใช้ตัวแปรอะไรบ้าง และจัดทำหน้าปกให้เรียบร้อย

คำเตือน หากตรวจพบว่าชิ้นงานที่นำมาส่งนั้น มีการคัดลอกจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ มาส่ง จะทำการปรับตก (0) ในรายวิชานี้ทันทีค่ะ

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++

---------- กำหนดการสอบในวันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น.  เข้าสอบไม่ตรงเวลาจะหักคะแนนและไม่ให้เข้าสอบนะจ๊ะ  ----------