เครื่องมืองานไม้และความปลอดภัย

เครื่องมืองานไม้และความปลอดภัย

จุดประสงค์ 

1.      บอกประเภทและหน้าที่ของเครื่องมืองานไม้ได้

2.      ให้ปรับซ่อม  และเก็บรักษาเครื่องมืองานไม้ได้

3.      บอกถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืองานไม้ได้

เนื้อหาวิชา

1.      ประเภท  หน้าที่ของเครื่องมืองานไม้

2.      การใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา

3.      การปรับซ่อมเครื่องมือ

4.      ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

1.      ศึกษาเอกสาร

2.      บรรยายประกอบการสาธิต

3.      แบ่งกลุ่ม  ปรับซ่อมและใช้เครื่องมือ

การประเมินผล

1.      สังเกต

2.      ตอบข้อซักถาม

3.      ตรวจผลงาน

4.      ทดสอบ

ผู้สอน

                              1.  นายสนั่น   ศิริกุล

            หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ร.ร  กันทรารมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 ใบความรู้

วิชาโครงงานช่างไม้

รหัส ง.321-322