bc


3204-2014 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3204-2014)
( Practicum in computer hardware assembly )

จุดประสงค์รายวิชา  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา  

1. สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
2. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้งานปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นำอุปกรณ์ แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

คำชี้แจง ให้นักศึกษา....

        ใ้ห้นักศึกษาวาดโครงสร้างภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (ยกเว้นจอคอมพิวเตอร์) วาดเฉพาะส่วนประกอบที่อยู่ในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ดจอ แรม ฯลฯ ลงในกระดาษ A4 สีขาว พร้อมโยงหมายเลขกำกับส่วนประกอบแต่ละชิ้น จัดตกแต่งระบายสีให้สวยงาม

        หลังจากนั้น ในกระดาษ A4 แผ่นใหม่ ให้นักศึกษาอธิบายถึงส่วนประกอบในแต่ละหมายเลขที่ได้ลากชี้ไว้ บอกชื่อของชิ้นส่วนนั้นๆ และบอกหน้าที่การทำงานมาอย่างละเอียด

        จัดเรียงงานที่จะส่ง ประกอบไปด้วย หน้าปกรายวิชา แผ่นรองปก คำนำ รูปวาดโครงสร้างภายในฯ คำอธิบาย ปกหลัง

 

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++

---------- กำหนดการสอบในวันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น.  เข้าสอบไม่ตรงเวลาหักคะแนนและไม่ให้เข้าสอบนะจ๊ะ  ----------


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.027431 sec.