3215-2005 เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล

จุดประสงค์รายวิชา

      1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจความรู้พื้นฐาน ตลอดจนมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
      2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงข้อดี ข้อด้อยและข้อแตกต่างของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแต่ละแบบ อันจะทำให้สามารถออกแบบและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
      3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด

มาตรฐานรายวิชา

      ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูล สื่อ เทคนิค โปรโตคอล การตรวจวัดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

      หลักการ องค์ประกอบ มาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการ แนวโน้มและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม โทรสาร ระบบการรับและส่งข้อมูล การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูล และฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล

คู่มือ / เอกสารตำรา

 
     1.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. (2551). กรุงเทพฯ: ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
      2.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร. (2549). ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.


คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

     
1.การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบทำหน้าที่อะไร
      2.สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่...
      3.อธิบายโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารที่นักศึกษารู้จักมา 3 โปรโตคอล
      4.ชั้นการสื่อสาร OSI Model มีอะไรบ้าง และแต่ละชั้นทำหน้าที่อะไร จงอธิบาย..
      5.ระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย..


****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

      เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล

      มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล OSI

      โปรโตคอล (Protocol)