โครงการสอนฉบับย่อ

โครงการสอน และโครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (เทียบโอน 2/3)

 คณะวิชาสามัญ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

รหัสวิชา      2000-1224      ชื่อภาษาไทย      ภาษาอังกฤษธุรกิจ               

ชื่อภาษาอังกฤษ     Business English

จำนวนหน่วยกิต      1   จำนวนคาบ   2 คาบ / สัปดาห์        

วัน – เวลา :    วันอาทิตย์   (15.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ติดต่อ    ห้องพักครู อาคาร 6  โทร 135               

ผู้สอน   อาจารย์ดาริน  กีฏามระ                        โทรศัพท์   08-9060-7499

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานทางธุรกิจ
 2. เพื่อให้เข้าใจในการอ่านเอกสารทางธุรกิจ
 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการฟัง พูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม
 4. เพื่อให้เห็นประโยชน์จากการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในงานธุรกิจต่าง ๆ
 5. เพื่อให้วางแผนและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยเลือกกลยุทธ์การเรียน แหล่งการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

มาตรฐานรายวิชา

 1. บอกจำแนกความหมายของคำศัพท์ทางธุรกิจ  ที่พบในเรื่องที่ฟังหรืออ่าน และนำคำศัพท์ สำนวน ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในบริบททางธุรกิจ
 2. ถ่ายโอนข้อมูล และสรุปข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง หรืออ่าน
 3. ถ่ายโอน และบรรยายแผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยค และข้อความสั้น ๆ
 4. สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อในสำนักงาน แลการสมัครงาน โดยใช้สำนวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม
 5. กำหนดแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน แหล่งการเรียนรู้ สือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา  เอกสารทางธุรกิจ  แผ่นพับ คู่มือ ศึกษาความหมายของคำ และศัพท์เทคนิคพื้นฐานทางธุรกิจ งานสำนักงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์  การให้บริการ การซื้อ การขาย การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสั่งซื้อ การสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ  การใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล การให้บริการ การใช้ภาษา และท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสม กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวางแผนการเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

 

วิธีการสอน / รูปแบบการสอน (Teaching techniques)

 1. การพูด (Description)
 2. การฟัง  (Listening)
 3. การสนทนา  (Conversation)
 4. ตัวอย่างแบบฟอร์ม จดหมาย ใบสมัครงาน
 5. การอภิปรายกลุ่ม  Classify from newspaper

 

การประเมินผล  (Assessment)

 1. ทดสอบ
 2. มอบหมายงาน
 3. สังเกตขณะเรียน
 4. การเข้าร่วมกิจกรรม

 

คู่มือ เอกสสาร ตำรา สื่อการเรียนการสอน (Audio visual aids)

 1. Newspaper
 2. Business Venture 1  by Roger Barnard & Jeff Cady
 3. Application Form
 4. internet www.bbclearningenglish.com

(British Broadcasting Corporation 2011)

 

คำชี้แจง

 1. งานมอบหมายมี 3 งาน ให้ใช้ลายมือเขียน หรือกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น ประกอบไปด้วย

-          Order letter

-          Job application letter

-          Resume

 1.  สอบเก็บคะแนน  20 คะแนน
 2.  ส่ง Portfolio         10 คะแนน

 

หน่วยการสอนเทียบโอนภาคเรียนที่ 1/2554

 

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

รายการสอน

จำนวนชั่วโมง

วิธีสอน / กิจกรรม

1

4/9/11

มอบงาน

Orientation

Job descriptions / Outline

Task 1 : Order Letters

Task 2 : Job  Application Letters

Task 3 : Resume

2

Discussion &

Group work

Individual work

 

2

11/9/11

ส่งงาน

Essential English

Presentation

Task 1 : Order Letters

Task 2 : Job  Application Letters

Task 3 : Resume

2

Presentation &

Pair work

 

3

18/9/11

ประมวลความรู้

Examination

Writing:  Fill out the form

Reading: Job ads.

 

2

Test/Quiz

 

4

30/9/11

Port folio

 

 

 

 

โครงการวัดและประเมินผล

ภาคเรียนที่  : 1                                                                                                       ปีการศึกษา: 2554

วิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                         รหัสวิชา: 2000-1224

ระดับชั้น : ปวช. 1                                                                                                 สาขาวิชา : พาณิชยกรรม

อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ดาริน  กีฏามระ

 

­

ครั้งที่

วัน / เดือน / ปี

รายการสอน

คะแนน

วิธีวัดผล

1

4/11/11

Job descriptions / Outline

Task 1 : Order Letters

Task 2 : Job  Application Letters

Task 3 : Resume

-

20

20

20

Work sheets

5

11/11/11

Interview / Portfolio

10

Speaking

6

18/11/11

Final  Examination

20

Test

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

 

รายการ

คะแนน

หมายเหตุ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาระหว่างเรียน

60

 

การทดสอบความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด

(การสอบปลายภาค)

20

 

การสังเกตเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

-         การเข้าเรียน

-         ความรับผิดชอบ

-         การตรงต่อเวลา

-         ความร่วมมือกับผู้อื่น

10

 

Portfolio

10

 

รวม

100

 

 

 

 

 

 

คะแนนดิบ (Scores)

ระดับคะแนน (Grades)

คะแนนทั้งหมดที่นำไปตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์คะแนนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

                   80-100

                   75-79

                   70-74

                   65-69

                   60-64

                   55-59

                   50-54

                    0-49

                        4

                        3.5

                        3

                        2.5

                        2

                        1.5

                        1

                        0

 

 

หนังสือ / เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน (Materials)

-         Business Venture 1  by Roger Barnard & Jeff Cady

-         English-Thai Dictionary.

-         English-English Dictionary.