พันธกิจ

  • มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ให้มีความหลากหลายในเนื้อหาวิชาที่ สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น
  • มีการศึกษา  และพัฒนากรสื่อสารการเรียนการสอนสารสนเทศ นวัตกรรม ครุภัณฑ์ และองค์ความรู้   ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนการสอน
  • ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการ และท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา     ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรและผู้เรียน
  • ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบในการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์