วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • มุ่งมั่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • คู่คุณธรรมที่สอนวิชาชีพให้กับนักศึกษา
  • บุคคลทั่วไปและชุมชน
  • จบแล้วมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระได้