ให้รางวัล

                                             ๒. ให้รางวัล

        การให้รางวัล เป็นวิธีสร้างไมตรีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้รับรางวัลภูมใจในผลงานของตน รางวัลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินหรือประกาศนียบัตร เด็ก ๆ อาจเขียนจดหมายชมเชยนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนฯ หนังสือพิมพ์ หรือใครก็ได้ เช่นเมื่อเขา      

        ๒.๑ ทำสิ่งที่ถูกใจท่าน                                       เป็นพิเศษ
       
        ๒.๒ ทำสิ่งที่ถูกใจประชาชน                                 เป็นพิเศษ

        ๒.๓ ปฏิบัติงานเกินหน้าที่                                    เป็นพิเศษ

        ๒.๔ ปฏิบัติงานเกินหน้าที่                                    เป็นพิเศษ

        ๒.๕ ทำงานเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงภัย                            เป็นพิเศษ

        ๒.๖ ทำประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือชุมชน                  เป็นพิเศษ

        ๒.๗ ทำประโยชน์ต่อสังคม                                   เป็นพิเศษ

        ๒.๘ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติ                             เป็นพิเศษ

        ๒.๙ ทำประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และโลก      เป็นพิเศษ

 

              ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
    
                     ททํ  มิตฺตานิ คนฺถติ
     
                               ( พุทธภาษิต สังยุตตนิกาย )