3204-2007 หลักการออกแบบและพัฒนาฯ

จุดประสงค์รายวิชา

        1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
        2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม
        3. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
        4. เพื่อให้เห็นคุณค่าถึงความสำคัญของการออกแบบโปรแกรม

 มาตรฐานรายวิชา

        1.อธิบายขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
        2.ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรมคำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

        1.อธิบายขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาโดยละเอียดและครบถ้วนทุกขั้นตอน

        2.อธิบายหลักของการดีไซน์เอาต์พุตมาอย่างละเอียด

        3.ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกระบบงาน (Physical Security) และ ระบบรักษาความปลอดภัยภายในระบบงาน (System Security And Integrity) คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

        4.ตัวต้นแบบ (Prototyp) คืออะไร และเพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการสร้างตัวต้นแบบ

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 
เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 2

 โจทย์การออกแบบอัลกอริทึม