แนวการสอน

3106-2011                 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร  2 (3)

                               (COMPUTER AIDED CONSTRUCTION DRAWING)

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้างไม้ ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้างไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานมีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

มาตรฐานรายวิชา

 

1. ใช้คําสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ

2. เขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยาย แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

3. เขียนตัวอักษร ใช้ Hatching และเขียนเส้นบอกระยะ

4. พิมพ์ / พล๊อตแบบ

 

 

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้างไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ประกอบด้วยแผนที่ตั้งสังเขป ผังบริเวณแบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรม แบบสาธารณูปโภค และแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

โครงการสอน

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

 

1

เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Autocad

คำสั่งที่ใช้ในการสร้างวัตถุ

คำสั่งแก้วัตถุ

 

2

การบอกขนาด

เครื่องมือช่วยเขียนแบบ

การกำหนดเงื่อนไขในการเขียนแบบ

 

3

การเขียนแบบ บ้านพักอาศัย

 

 

4

       การ Plot แบบ