โครงการสอนวิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน

                                          โครงการสอนและโครงการวัดผล
                                             วิชา ภาษาอังกฤษสมัครงาน
                                                    แผนกวิชาสามัญ  

รหัสวิชา 30001235    ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษสมัครงาน        จำนวนหน่วยกิต: 1 หน่วยกิต จำนวน: 2 คาบ / สัปดาห์
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: Job-Application English         ผู้สอน: อ. รังสี ศิริไปล์
วัน-เวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำปรึกษา : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. สถานที่ติดต่อ: ห้องพักครู ชั้นล่าง อาคารกาญจนาภิเษก โทรฯ 038- 237268 ต่อ 123, 01-8649059

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผู้รับรองผู้สมัคร อ่านและสรุปใจความสำคัญจากประกาศรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

จุดประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณ์งาน
3. เพื่อให้รู้จักการแสวงหาข้อมูลเพื่อการหางาน จากแหล่งสื่อความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษสมัคร และสัมภาษณ์งาน

เนื้อหา / เค้าโครงรายวิชาและโครงการวัดผลประเมินผล
สัปดาห์ที่             หัวข้อที่สอน 
       1                Greetings & Introductions 
       2.               Job Advertisement 
       3.               Resume / CV 1 
       4.               Resume / CV 2 
       5.               Application letter 1 
       6.               Application letter 2 
       7.               Personal details 2            Test 1 
       8.               Application form 1  
       9.               Application form 2  
     10.               Education 1 
     11.               Education 2                    Test 2 
     12.               Experience / training 1 
     13.               Experience / training 2     Test 3 
     14.               Strength & Weakness 1   
     15.               Strength & Weakness 2   Test 4 
     16.               General Information 1 
     17.               General Information 2      Test 5 
     18.               Final Examination    
หมายเหตุ: การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การประเมินผล
สอบย่อย, แบบฝึกหัด, กิจกรรม, สัมภาษณ์                   50 %
สอบปลายภาค                                                    30 %
คุณธรรม จริยธรรม และ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
การเข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง        20%
รวมทั้งสิ้น                                                       100 %   

   
รายการเอกสาร / ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
 - Handouts provide by the teacher


สื่อการเรียนการสอน
1. Handouts
2. Internet
3. LCD projector and presentation files
4. VCD on Job interview


หนังสือที่ให้นักศึกษาใช้เป็นตำราหลัก
            -

หนังสือที่ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม 
  - Naterop, B.J., Erich Weis, and Eva Haberfellner (1985) Business letters for all, OUP. 
  - Starkery, C.M., Penn, N. W. (1994) Essential life skills series: what you need to know about: getting a job& filling out forms. NTC Publishing Group. 
  - ผศ. ประไพศรี สงวนวงศ์ (2541) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สำนักพิมพ์จตรวัฒน์ 
  - ยุพดี เพชรพิมานวงศ์ (2545) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ


เงื่อนไขของวิชา
1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 80%
2. นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ส่งใบลาและเอกสารยืนยันอื่นๆประกอบ (ถ้ามี)
                                  …………………………………….