โครงการสอนภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต

วิชา ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (3000 – 1227)                                   จำนวน 1 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Browser Software, Search engines และ Keywords ในการสืบค้นข้อมูล เลือก websites ที่ฝึกทักษะทางภาษา และสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่สนใจ เช่น News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีทักษะทางเทคโนโลยีพื้นฐานในการสืบค้นข่าวสารทั่วไป ข้อมูลทางวิชาชีพจากอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้เห็นคุณค่า ในการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซด์ต่าง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้ Internet Browser – Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ คำสั่ง search engines ต่าง ๆ เช่น Google
3. สืบค้นเรื่องราว ข่าวสาร ทั่วไป และข้อมูลทางวิชาชีพจาก websites ต่าง ๆ
4. อ่านและสรุปความจากเรื่องที่สืบค้นมาทั้งเรื่องทางวิชาชีพและเรื่องที่สนใจ
5. ส่ง e-mails, e-cards
6. สรุป รวบรวมหลักฐานการฝึกทักษะ การฟัง อ่าน เขียน ที่ได้จากเว็บไซด์ต่าง ๆ
7. นำเสนอผลการฝึกฝนทักษะทางภาษาจากอินเทอร์เน็ต
8. แนะนำเว็บไซด์ที่มีประโยชน์ด้านการฝึกภาษาแก่เพื่อน
9. ใช้ Internet Browser – Internet Explorer หรือ Netscape 
______________________________________________________________
                                           โครงการสอน
Week 1:   -Orientation (ปฐมนิเทศ) 
              -ขอบข่ายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็จ
              -การวัดผล และประเมินผล
              -เนื้อหาวิชา
              -งานที่มอบหมาย
              -กำหนดส่งงาน
              -เงื่อนไข และกฎ กติกา ระเบียบ ในรายวิชา (1 hr.)

Week 2 Assignments Due Date (1 hr.)

Week 3 Final Exam  (1 hr.)
_______________________________________________________________

การประเมินผล 
             -งานที่มอบหมาย 80 %
             -คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 20%
             -สอบปลายภาค 100 %

เงื่อนไขของวิชา
          1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 80%
          2. นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ส่งใบลาและเอกสารยืนยัน
              อื่นๆประกอบ (ถ้ามี)