อ.สมบัติ ฆ้องส่งเสียง

นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง
ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0848422459