ใบงานหน่วยที่2

ใบงานที่ 2

 

ตอนที่ 1 จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อ

1. ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งตามขนาดและทิศทาง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ   1)………………...………....................................……..2) …………………………………….......................…

2. ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณซึ่งบอกได้ทั้ง……................และ………....…………

3. ปริมาณสเกลาร์คือปริมาณที่บอกเพียง………………….……………………………..อย่างเดียว

4.  หัวลูกศรแสดงทิศของเวกเตอร์ ส่วนความยาวของตัวลูกศร คือ………………………….

5.  ระบบ  SI  กำหนดความยาวเป็น…………………………………มวลเป็น………….………………

     และเวลาเป็น……………………………………………………………………...……………..

6.  หน่วย  SI  ประกอบด้วยหน่วย…………………………………………………….…..……………..

7.  หน่วยอนุพันธ์ มี………หน่วย  คือ…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...........

8.  เครื่องมือที่ใช้วัด  ได้แก่  1)………………………………..…..2)……………..…..……..………

3)……………………….……………………..4)………………………………..………………....

9.  ก่อนที่จะบวกและลบปริมาณเวกเตอร์ต้องทราบ………………..ของปริมาณเวกเตอร์ก่อนจึงจะบวกและลบปริมาณเวกเตอร์ได้ถูกต้อง

10.  สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการวัด คือ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………............

 

   ตอนที่  2  จงทำเครื่องหมายกากบาท (Í) ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด 

1.     ข้อใด ไม่ใช่ ปริมาณเวกเตอร์

         ก.  แรง                                                       ข.  ความเร็ว               

         ค.  อัตราเร็ว                                                  ง.  ความเร่ง                   

2.   ข้อใด ไม่ใช่ ปริมาณสเกลาร์

         ก.  มวล                                                         ข.  เวลา

         ค.  ปริมาตร                                                    ง.  โมเมนตัม 

3.    จงหาขนาดของเวกเตอร์

       ก. 5                                                                ข. 10         

       ค. 12                                                               ง.  17

 

4.   จงหาขนาดของเวกเตอร์

      ก. 7                                                                 ข. 13         

      ค. 15                                                                ง.  19          

5.     การบวกเวกเตอร์โดยการคำนวณ ควรทำอย่างไรก่อน                 

      ก.  เขียนสูตร                                                     ข.  เขียนกฎของโคไซน์      

      ค.  สร้างรูปประกอบ                                             ง.  หาค่าของ cos q   
6.    หลักสำคัญของการลบเวกเตอร์โดยการสร้างรูป คืออะไร  

  ก. กลับทิศเวกเตอร์ที่จะนำไปลบเสียก่อน

  ข. กลับทิศเวกเตอร์แล้วนำเวกเตอร์ทั้งสองมาบวกกัน

  ค. กลับทิศเวกเตอร์แล้วนำเวกเตอร์ทั้งสองมาลบกัน

  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.                

7.     หลักการลบเวกเตอร์โดยการคำนวณคืออะไร           

 ก. กลับทิศเวกเตอร์ที่จะนำมาลบเสียก่อน

 ข. กลับทิศเวกเตอร์แล้วคำนวณโดยการบวกเวกเตอร์

 ค. กลับทิศเวกเตอร์แล้วคำนวณโดยการลบเวกเตอร์

 ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

8.   เวกเตอร์ลบเมื่อบวกกับเวกเตอร์บวกขนาดเดียวกัน จะมีค่าเท่าไร               

        ก.  ศูนย์                                                                  ข.  1

        ค.  มากขึ้น                                                               ง.  ลดลง      

       9.  การบวกเวกเตอร์สามเวกเตอร์เข้าด้วยกันข้อใดถูก

 ก.                       

 ข.

 ค.                                           

 ง.   ถูกทุกข้อ             

       10.  ข้อใด กล่าวผิด  เกี่ยวกับเวกเตอร์   

ก. การคูณเวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์จะได้ปริมาณสเกลาร์เสมอ

ข. การนำเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาคูณกันได้ผลเป็นสเกลาร์

ค. การคูณแบบครอสได้ผลคูณเท่ากับขนาดของเวกเตอร์หนึ่งกับค่าไซน์ของอีกเวกเตอร์หนึ่ง

ง. การคูณเวกเตอร์หมายถึงการนำปริมาณเวกเตอร์มาคูณกันหรือการนำปริมาณเวกเตอร์มาคูณกับ   ปริมาณสเกลาร์