วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์: 
                สร้างเสริมภูมิทัศน์
                           จัดการสถานที่
                                   สนับสนุนกิจกรรมด้วยดี 
                                          มีบรรยากาศในการเรียน

พันธกิจ :