Course Out Line

แผนการสอนรายวิชา

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา                      3104-2010 วิชา           วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3ชั่วโมง  3 หน่วยกิต

(Electrical Circuit  Analysis)

สาขาวิชา                     ไฟฟ้ากำลัง                  สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน              นาย ขวัญชัย    สงวนพงษ์   การศึกษา ปริญญาโท (คอ.ม.)

เบอร์โทรศัพท์              081-3400930

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่งละอันดับสอง  ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันได  ผลตอบสองสัญญาณเข้าศูนย์  ผลตอบสนองชั่วครู่และผลตอบสนองสถานะคงตัว  การแปลงลาปลาซ  และประยุกต์ใช้แนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟ ขอบข่ายวงจร  สมการวงจรในลักษณะเมตริกส์  สมการโนด  เมช สมการลูป  และคัตเซต  สมการสถานะ  ความถี่ธรรมชาติ  ฟังก์ชั่น  วงจรขยาย  วงจรสองชั่วครู่ 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต์

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ ลาปลาซ  ในการแก้ปัญหาทางไฟฟ้า

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการของวงจรทรานเชียนต์

2. วิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรด้วยสัญญาณอินพุทต่างๆ

3. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยลาปลาซ 

 

เนื้อหารายวิชา

                        1.วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

2. วงจรทรานเชียนต์

-  First  Order  Transien

- second  Order  Transien

3. การวิเคราะห์กำลังงานไฟฟ้า

4. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3 เฟส

5.การวิเคราะห์วงจรด้วยลาปลาซ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการเรียนการสอน

 

สัปดาห์ที่ 1         วันอาทิตย์ที่  5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรื่อง       วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

- วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

- วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

สัปดาห์ที่ 2           วันอาทิตย์ที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

                เรื่อง       การวิเคราะห์วงจรทรานเชียนต์

- วงจรอันดับที่ 1  (First  Order  Transien)

        RL Source  Free Circuit

RC Source  Free Circuit

RL On  Free Circuit

RC On  Free Circuit

- วงจรอันดับที่ 2 ( second  Order  Transien)

        RLC   Series

        RLC   Parallel

สัปดาห์ที่ 3           วันอาทิตย์ที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

                เรื่อง       การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า

- ระบบกำลังไฟฟ้า

- การแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์

สัปดาห์ที่ 4           วันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

                เรื่อง       การวิเคราะห์ลาปลาซ

- ลาปลาซทรานฟอร์ม

- อินเวอร์สลาปลาซ

- การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีลาปลาซ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. วิธีบรรยาย
  2. การอภิปราย
  3. การศึกษาเอกสาร กรณีตัวอย่าง
  4. การศึกษาเป็นกิจกรรมกลุ่ม

งานที่มอบหมาย

                งานรายบุคคล

                                แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

การประเมินผลการเรียน

                1. ข้อมูลประกอบการประเมิน

                                1.1 สมุดจดประวิชา                                             ร้อยละ 10

                                1.2 แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง                                     ร้อยละ 10

                                1.3 คุณธรรม จริยธรรม                                          ร้อยละ 30

                                1.4 ประมวลผลรายวิชา                                         ร้อยละ 50

 

 

                2. เกณฑ์การประเมินผล

                                ผลการเรียน          4.0          ได้คะแนนระหว่าง             80-100   คะแนน

                                ผลการเรียน          3.5          ได้คะแนนระหว่าง             75-79     คะแนน

                                ผลการเรียน          3.0          ได้คะแนนระหว่าง             70-74     คะแนน

                                ผลการเรียน          2.5          ได้คะแนนระหว่าง             65-69     คะแนน

                                ผลการเรียน          2.0          ได้คะแนนระหว่าง             60-64     คะแนน

                                ผลการเรียน          1.5          ได้คะแนนระหว่าง             55-59     คะแนน

                                ผลการเรียน          1.0          ได้คะแนนระหว่าง             50-54     คะแนน

                                ผลการเรียน          0.0          ได้คะแนนระหว่าง             80-100   คะแนน

                               

เอกสารอ้างอิง