คำอธิบายรายวิชา

 จุดประสงค์รายวิชา

                 1. เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียดและคุณสมบัติด้านความแข็ง
                     แรงของวัสดุ

                2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการของความแข็งแรงของวัสดุ ในการเลือกใช้และตรวจ
                    สอบความสามารถในการรับแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ

                3. เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้เหตุผลทางกลศาสตร์วัสดุ ใน
                    การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัยของวัสดุ เมื่อนำไปใช้งาน

 คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎสภาพการยืดหยุ่นของ ฮุค  (Hook’s law) โมดูลัสยืดหยุ่น ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ   การเปลี่ยนแปลงความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ   การเปลี่ยนแปลงความเค้นในวัสดุที่ต่อเนื่องกัน โดยการเชื่อม  และหมุดย้ำ   ความเค้นในภาชนะ ความดัน  ความเค้นในเพลา  ทฤษฎีของคานภาพไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน ฯลฯ