คำอธิบายรายวิชา

3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (3)

(COMPUTER AIDED CONSTRUCTION DRAWING)

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้สามารถใช้งาน คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad

2. เพื่อให้สามารถเขียนแบบก่อสร้าง แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยายอาคาร

3. เพื่อให้สามารถพล๊อตแบบ

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ

2. เขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยาย แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

3. เขียนตัวอักษร ใช้ Hatching และเขียนเส้นบอกระยะ

4. พิมพ์ / พล๊อตแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad เพื่อเขียนรูปทรง

เรขาคณิต 2 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียดเขียนเส้นบอกระยะ การพิมพ์และพล๊อตแบบ