กลศาสตร์วิศวกรรม1

รหัสวิชา 3100-0101   ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1   จำนวน    หน่วยกิต   2ชม./สปด.

ภาคเรียนที่ 1 / 2554   ปีการศึกษา 2554  ระดับ ปวส. สาขางาน ก่อสร้าง  สาขาวิชา ก่อสร้าง

l

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชม.)

1

เวคเตอร์และสเกลล่า

2

2

ระบบแรง 2 มิติ

               2.1  การหาแรงลัพธ์

               2.2  การกระจายแรง

            2.3  ภาวะสมดุล

 

 

 4

2

4

 

3

แรงเสียดทาน

 

4

4

จุดเซนทรอยด์

 

4

5

โมเมนต์แห่งความเฉื่อย

 

4

6

ระบบแรง 3 มิติ

 

6

7

กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

 

4

 

              รวม  (17 สปด.)

34

รวมสูตรความสมดุล