งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100-1007

จุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

                            งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100-1007 2(4)

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546)

                                ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

จุดประสงค์รายวิชา

     1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน  การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

     2.  เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ  ตัด  กลึง  ไส  งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

     3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ  ตรงต่อเวลา  สะอาด  ปลอดภัย

          และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา

     1.  เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับตั้ง  การใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน

     2.  กลึงขึ้นรูปชิ้นงานดลหะตามแบบสั่งงาน

     3.  ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจำแนกชนิด  ส่วนประกอบ  หลักการทำงาน  การบำรุงรักษา  และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคำนวณค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด  อัตราการป้อน  องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด  งานกลึง  งานไส  งานเจาะ  ตามหลักความปลอดภัย  งานลับมีดกลึงปาดหน้า  มีดกลึงปอก  ลับดอกสว่าน  งานกลึงปาดหน้า  กลึงปอก  งานไสราบ  ไสบ่าฉาก  งานเจาะรู  งานรีมเมอร์