คำอธิบายรายวิชา

2106-2309 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1
จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างไม้ ผสมคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้มีมีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้างไม้ผสม
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานมีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบตรงต่อ
เวลามาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. อ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
คอมพิวเตอร์
3. อ่านแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียดส่วนต่างๆ ของอาคารด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้างไม้ผสมคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้าประกอบด้วยแผนที่ตั้งสังเขปผังบริเวณแบบสถาปัตยกรรมแบบ
วิศวกรรมแบบสาธารณูปโภคและแบบขยายรายละเอียดต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์